PÁSOVÉ PILY NA KOV

Jsme zde, abychom řešili Vaše řezání

Dvousloupové pásové pily: vysokoproduktivní, THOR 4
Předchozí THOR 4 / Thor Další 2 191 429 Kč
mm 45° 60° -45° -60° Svazek Svazek
Trubka 450 x x x x x x
Profil horizontálně 450x450 x x x x 450x300 x
Příkon Výkon motoru Rychlost pásu Délka pásu Hmotnost
3x400 9,0 20-150 6830 x 54x1,3 6100
Lmin Lmax Bmin Bmax Hmin Hmax V
3300 3630 2100 2340 2590 800

Vysoce produktivní automatická pásová pila s podáváním materiálu.
Pila je určená pro výkonnostní dělení velmi tvrdých a houževnatých materiálů.   Pila používá extrémně robustní konstrukci optimalizovanou s cílem zajištění maximální tuhosti a minimálních vibrací. Zdvih ramene i pohyb podavače je realizován pomocí broušených kuličkových šroubů. Stroji zaručuje maximální možnou výkonnost a přesnost.
Pila je určena pro dělení materiálu v kolmých řezech.
Pila je určena k řezání ocelového materiálu. Další materiály, které je na pile možno řezat, jsou lehké kovy. Zde  doporučujeme konzultaci o použitelnosti pily s výrobcem.

POZOR: Řezání dalších materiálů není povoleno bez odsouhlasení výrobcem!

Pila má koncepci FCV = podavač-řez-hlavní svěrák. Koncepce FCV umožňuje řezat materiál v automatickém cyklu s nejkratším možným zbytkem. Eliminuje nutnost měřit a dořezávat zbytky tyče v poloautomatickém režimu.

Řídící systém:

 • Stroj je vybaven programovatelným PLC SIEMENS SIMATIC S7-1200 . Pohon pilového pásu, pohyb ramene a pohyb podavače jsou kompletně řízeny a poháněny technologií SIEMENS.
 • Barevný dotykový displej- HMI SIEMENS TP 700 COMFORT . umožňuje snadnou komunikaci s obsluhou stroje. Znázorňuje pracovní stavy jako rychlost pásu, řezný posuv a stavy jednotlivých pracovních pohybů a informace o řezných programech.
 • Pila umožňuje pracovat s dvěma režimy:
  • POLOAUTOMATICKÝ REŽIM: Pila okamžitě řeže materiál v poloautomatickém režimu. Obsluha používá podavač pily k manipulaci s řezaným polotovarem a k přesnému posunutí polotovaru do zóny řezu. Pohyb podavače je realizován pomocí manuálních tlačítek, nebo pomocí funkce GTO. Po odstartování funkce GTO obsluha zadává pozici podavače, mačká tlačítko START GTO a podavač se na zadanou pozici posune
  • AUTOMATICKÝ REŽIM: Podavač podává řezaný polotovar na základě zadaného programu. Obsluha nastavuje program řezání a pila poté tyto programy realizuje. Obsluha může uložit až tisíc programů. Součástí jednoho programu je kompletní nastavení řezu: rychlost pásu, hodnota řezného posuvu, nastavení automatické regulace, nastavení výšky řezané tyče, nastavení délky tyče a počtu řezaných kusů. Délku a počet řezaných kusů v jednom programu je možno nastavit ve 20 řádcích. Pila automaticky podá různě zadané délky.
 • Pila používá systém ATB= automatický transport nově založené tyče přesně do zóny řezu. Obsluha pily nemusí realizovat zaříznutí materiálu. Minimalizace času i nákladů.
 • Regulace řezného posuvu je realizována řídícím systémem pomocí servodriveru, servomotoru, kuličkového šroubu a předepnuté matice umístěné na rameni pily. Tím je dosažen velmi přesný řezný posuv. Obsluha pily zadá do programu požadovaný řezný posuv (mm/minutu ) a pila tento posuv přesně nastaví.
 • Dva základní režimy automatického systému regulace (ASR): ARP a RZP.
  • RZP = Regulace zón. Systém umožňuje v 5-ti zónách řezaného materiálu nastavit optimální řezný posuv a rychlost pilového pásu v závislosti na poloze pásu.
  • ARP= Systém automatické regulace řezu v závislosti na řezném odporu materiálu nebo otupení pilového pásu. Systém nabízí dva základní režimy ARP: BIMETAL a KARBID
 • KKR= kontrola kolmosti řezu. Řídící systém měří odchylku od svislé polohy pilového pásu. Pokud je řezný posuv příliš vysoký (pilový pás se prohýbá a odchyluje od ideální pozice), pila automaticky snižuje posuv a čeká na návrat pilového pásu do optimální polohy. Jakmile pomine nežádoucí prohnutí pilového pásu, řídící systém automaticky zvýší řezný posuv.
 • Bezpečnostní modul s autodiagnostikou.

Konstrukce:

 • Pila je konstrukčně řešena tak, aby plně podporovala efektivní využití karbidových pilových pásů. Pásová pila má robustní konstrukci umožňující extrémní namáhání ve výrobních podmínkách. Všechny komponenty stroje jsou konstruovány a optimalizovány s cílem minimalizace vibrací a umožnění maximálního řezného výkonu stroje
 • Rameno pily se pohybuje shora dolů prostřednictvím 3 kolejnic lineárního vedení s 6 vozíky s předpnutým uložením kuliček. Lineární vedení je namontováno na robustní sloupy. Umístění lineárního vedení: 2 kolejnice u sloupu u pohonu pilového pásu a 1 kolejnice na sloupu u napínacího mechanismu pilového pásu.
 • Rameno je robustní svařenec a je navrženo tak, aby byla zajištěna potřebná tuhost a přesnost řezání.
 • Pohyb ramene pomocí lineárního vedení, broušeného kuličkového šroubu, předepnuté matice, pružné spojky, šnekové převodovky a servopohonu.
 • Robustní litinové kladky kolmé k rovině řezu. Hnací kladka uložena přímo na výstupní hřídeli převodovky. Kladka je oboustranně podepřena ložiskovým uložením =minimalizace zatížení uložení hřídele. Napínací kladka je na obou koncích středového čepu uchycena/napínaná dvěma hydraulickými válci =výrazné snížení namáhání a prodloužení životnosti uložení. Pohyb napínací desky je realizován pomocí lineárního vedení = zvýšení přesnosti a eliminace vibrací. Uložení napínací kladky je bezvůlové =dvouřadá soudečková ložiska stažená KM maticí.
 • Rameno používá systém odměřování pro vyhodnocení polohy ramene nad materiálem. Horní poloha ramene je definována pomocí optického paprsku ( vysílací a přijímací čidlo ). Pracovní poloha může být též nastavena obsluhou pily numericky do řezného programu.
 • Pila používá k určení pozice ramene absolutní rotační enkodér =odpadá potřeba renferencování pozice při zapnutí stroje. Dolní pozici lze libovolně softwarově nastavit.
 • Hlavní svěrák je robustní ocelový svařenec. Fixuje materiál za řezem. Pozice svěráku umožňuje optimalizaci pohybu třísek skrz pevnou čelist svěráku přímo do vynašeče třísek
 • Tvrdokovové rýhované pakny zajišťují bezpečné upnutí materiálu. Pevná čelist je krátkozdvihová (uvolňuje svou pozici při podávání tyče, tím nedochází k opotřebení čelisti a prokluzu materiálu). Krátkozdvihová čelist  = bezkontaktní podávání křivého materiálu.
 • Pohyb čelistí hlavního svěráku po dvou kolejnicích lineárního vedení, pomocí hydraulického válce. Jedna čelist je dlouhozdvihová. Druhá čelist je krátkozvihová.
 • Regulační ventil pro nastavení tlaku svěráku, indikace tlaku na manometru.
 • Pohyb podavače pomocí lineárního vedení, kuličkového šroubu, převodu ozubeným řemenem a servopohonu. Pohyb podavače až k pilovému pásu umožňuje bezezbytkové podávání materiálu v automatickém cyklu.
 • Obsluha pily manuálně volí jednu z pěti rychlostí podavače v závislosti na hmotnosti a přesnosti podávaného materiálu.
 • Přesné polohování podavače řeší automaticky frekvenční měnič SIEMENS včetně nastavení zrychlení a zpomalení pohybu podavače před cílovou polohou. Inkrementální rotační snímač pro indikaci polohy podavače je součástí servomotoru.
 • Indikace materiálu v podavači: optické čidlo oznamuje, že v podavači je materiál. Pokud materiál není v podavači, signál z čidla se odrazí na sklíčku, které je umístěno na pevné čelisti a vrátí se zpět do čidla. Pila přestane podávat materiál a čeká na vložení další tyče.
 • Pilou prochází válečkový dopravník podpírající polotovar v celé délce řezu.
 • Podávací svěrák je robustní ocelový svařenec. Čelisti zajišťují bezpečné upnutí materiálu.
 • Pohyb čelistí podávacího svěráku po dvou kolejnicích lineárního vedení, pomocí hydraulických válců. Jedna čelist je dlouhozdvihová (posuv dlouhozdvihovým hydraulickým válcem). Druhá čelist je krátkozdvihová (posuv krátkozdvihovým hydraulickým válcem ). Krátkozdvihová čelist uvolňuje svou pozici při podávání tyče, tím nedochází k opotřebení čelisti a prokluzu materiálu).  Krátkozdvihová čelist  = bezkontaktní podávání křivého materiálu.
 • Pila ve standartním provedení nabízí oboustranné otevření zóny řezu = bezdotykový pohyb pilového pásu z dolní polohy směrem nahoru po dokončení řezu. Tato funkce zajišťuje vyšší životnost pilového pásu. Pohyb otevírající zónu řezu je realizován zpětným pohybem podavačem a hydraulicky ovládaným odskokem destiček vodítka.

Funkce GTO (jdi na pozici). Pila umožňuje násobné podání. Pila nabízí 2 základní režimy automatického podávání materiálu: Periodický režim: podavač se pohybuje mezi nulovou pozicí a pozicí zadané délky podání. Postupný režim: podavač se posune na limitní hodnotu, upne tyč a postupně ji podává do řezu.

Standardní výbava:

 • Vedení pásu ve vodítkách s tvrdokovovými destičkami a naváděcími ložisky, dále po litinových kladkách a v horní části (zpětném chodu) je pás podepřen tlumiči vibrací.
 • Hydraulický přítlak pilového pásu ve vodítkách. Umožňuje bezvůlový pohyb pilového pásu při řezu a jednoduchou výměnu pilového pásu pomocí hydraulického rozevření vodítek.
 • Pila má na straně pohonu vodítko uložené na pevném nosníku. Na straně napínání je vodítko uloženo na posuvném nosníku.
 • Pohyb vodítka je spojený s pohybem čelisti svěráku =zvyšuje se přesnost řezu a prodlužuje životnost pásu.
 • Nosník vodítka se pohybuje pomocí lineárního vedení (2 kolejnice, 4 předepnuté vozíky) s vysokou únosností.
 • Pilový pás je chráněn kryty, které chrání obsluhu i pracovní prostředí před odpadávajícími třískami a chladicí emulzí.
 • Pila je standardně vybavena hydraulickým napínáním pilového pásu - umožňuje kdykoli dodržet ideální podmínky řezu. Napínací sílu zajišťují 2 hydraulické válce.
 • Správné napnutí pilového pásu zajišťuje tlakové čidlo. Indikace napnutí / povolení pilového pásu je zobrazovaná na dotykovém displeji.
 • Hydraulický přítlak pilového pásu ve vodítkách. Umožňuje bezvůlový pohyb pilového pásu při řezu a jednoduchou výměnu pilového pásu pomocí hydraulického rozevření vodítek.
 • Elektromotorem poháněný kartáč zajišťuje dokonalé čištění pilového pásu.
 • Pohon pilového pásu prostřednictvím kombinované převodovky ( planetová a kuželočelní ) a třífázového elektromotoru s plynulou regulací rychlosti pilového pásu frekvenčním měničem.
 • Externí chlazení elektromotoru ventilátorem.
 • Chladící systém na řeznou emulzi, vedenou do vodítek pásu a pomocí flexibilního LocLine systému přímo do řezné drážky.
 • Robustní podstavec se zásobníkem na třísky a vynašečem třísek. Podstavec je uzpůsoben pro manipulaci s pilou pomocí jeřábu.
 • Mikrospínač chybného napnutí pilového pásu a otevření krytu kladek.
 • Ovládání 24 V.

Stroj vybaven hydraulickou centrálou, která ovládá otevírání a zavírání hlavního i podávacího svěráku, přítlak vodítek na pás, odskok vodítek a napínání pásu. 

Základní výbava stroje:

 • Kompletní karoserie, která kryje pohyby ramene i podavače. Karoserie minimalizuje rizika poranění i znečištění okolí pily třískami a řeznou emulzí.
 • Pila je vybavena výplněmi dutin ramene a sloupů polymerbetonem. Cílem je maximální tuhost celého stroje a pohlcení vysokofrekvenčních vibrací (zvuků) při řezu.
 • Vynašeč třísek. Typ: Šnekový tlačný bez středové trubky, vhodný pro vynášení ocelových i nerezových třísek
 • Lišta s LED pro osvětlení pracovního prostoru.
 • Pilový pás.
 • Sada nářadí pro běžnou údržbu stroje.
 • Návod k obsluze v elektronické podobě na CD.


Pracovní cyklus: 
Po odstartování stroje upnou svěráky, pila provede řez zvolenou rychlostí, v dolní poloze ramene se uvolní zóna řezu - otevře se dlouhozdvihová čelist pevného svěráku, podavač odsune materiál od pevného svěráku, vodítko posune pás do bezdotykové zóny a rameno se zvedne do zvolené horní polohy. Následuje posun materiálu pomocí podavače – periodický (podavač se pohybuje mezi nulovou pozicí a pozicí zadané délky podání) nebo postupný režim (podavač se posune na limitní hodnotu, upne tyč a postupně ji podává do řezu). Hlavní svěrák upne materiál, svěrák podavače zůstává upnutý a celý cyklus se opakuje. Obsluha pouze zakládá polotovar a odebírá nařezaný materiál. Během řezání je možné upravovat rychlost pásu a řeznou rychlost ramene.

KódPopisTypCena
SIEMENS HMI 9"

Ovládací panel s větším displejem - 9" (standard = 7"). 

ST45 610 Kč
PCP
PCP

Roční přístup k externímu programování pil s řídicím systémem Siemens, pomocí www serveru.

OP10 438 Kč
BLUEBOX
BLUEBOX

Router pro vzdálený servis pily.

OP22 103 Kč
TH4-NPH
TH4-NPH

Hydraulické napínání pilového pásu.

ST
LED
LED

LED osvětlení pracovního prostoru.

ST
TH4-VTT
TH4-VTT

Vynašeč třísek pro dlouhé třísky-nerez. Součástí je jeden kus BOX-TRI.

ST
TH4-VTT-D
TH4-VTT-D

Přídavný vynašeč třísek pro dlouhé třísky. Umožňuje transport třísek do výšky 1000 mm.

OP58 000 Kč
TH4-HPV
TH4-HPV

Systém pro pohyb vodítka spojený s čelistí svěráku.

ST
PEGAS-ARP+ASR+RZP+ARN
PEGAS-ARP+ASR+RZP+ARN

ASR= Automatické nastavení řezného posuvu na základě obsluhou stanovených údajů. Ovládáno servomotorem.
ARP= Systém automatické regulace řezu v závislosti na řezném odporu materiálu nebo otupení pilového pásu
RZP= Regulovaný posuv na začátku a na konci řezu, vhodný při použití karbidových pilových pásů.
ARN= Automatický záběh pilového pásu redukovanými řeznými parametry

ST
TH5-IMB
TH5-IMB

Indikace pohybu pilového pásu

ST
TH4-RTS-A
TH4-RTS-A

Regulace tlaku svěráku, obsahuje sadu 2 ks pro oba svěráky.

ST
TH4-GPZ 500

Podpěrný stůl na výstupní straně stroje. Délka 500mm. Vodorovná plocha z nerez oceli. Pohyb řezné emulze zpět do stroje, Propojení s válečkovými dopravníky RDT / RDM.

 

 

O26 988 Kč
TH4-ECK
TH4-ECK

Čisticí kartáč pilového pásu aktivně poháněný motorem.

ST
TH4-CMU2
TH4-CMU2

Oboustranné otevření zóny řezu (na straně podavače a ve vodítkách pilového pásu) pro bezkontaktní pohyb pilového pásu do horní polohy.

ST
TH4-OCP
TH4-OCP

Odskakující čelist svěráku podavače ovládaná krátkozdvihovým hydraulickým válcem. Uložení na lineárním vedení.

ST
TH4-OCS
TH4-OCS

Odskakující čelist pevného svěráku ovládaná krátkozdvihovým hydraulickým válcem. Uložení na lineárním vedení.

ST
TH4-ATB
TH4-ATB

Automatický posun materiálu přesně do zóny řezu.

ST
TH4-KKR
TH4-KKR

Kontrola kolmosti řezu.

ST
TH4-ABP
TH4-ABP

Automatické, bezkontaktní nastavení pracovní polohy ramene pomocí optického čidla.

ST
TH4-BSB
TH4-BSB

Pohyb ramene pomocí lineárního vedení, kuličkového šroubu a servopohonu.

ST
TH4-BSF
TH4-BSF

Pohyb podavače pomocí lineárního vedení, kuličkového šroubu a servopohonu.

ST
TH4-FCV
TH4-FCV

Pohyb podavače až k pilovému pásu umožňuje bezezbytkové podávání materiálu v automatickém cyklu.

ST
CDC
CDC

Tento systém automaticky nabízí obsluze pily řezné parametry. Obsluha zadává
do parametrů řezného programu jakost materiálu a rozměr materiálu, pila kalkuluje
řezný posuv, rychlost pásu a velikost zubů.

ST
TH4-BGT
TH4-BGT

Hydraulický přítlak pilového pásu ve vodítkách. Umožňuje bezvůlový pohyb pilového pásu a jednoduchou výměnu pilového pásu pomocí hydraulického rozevření vodítek. 

ST
BOX-PCS
BOX-PCS

Bedna na odřezané kusy s odkapem emulze do vodotěsné nádoby.

O8 320 Kč
BOX-TRI
BOX-TRI

Bedna na třísky s odkapem emulze do vodotěsné nádoby.

O7 485 Kč
BOX-TAH
BOX-TAH

Přípravek pro manipulaci s BOX-PCS a BOX-TRI.

O2 912 Kč
TH4-CLS

Centrální mazací systém.

OP79 817 Kč
MINI LUBE 54
MINI LUBE 54

Bezodpadní mazací systém - 2  pumpy, pro pás 54 mm.  Nahrazuje chlazení emulzí, vhodný pro řezání profilů a neželezných kovů, nutný přívod stlačeného vzduchu 6 bar.

OP21 051 Kč
SPR-LUBE

Sprej s mazací, čistící kapalinou na mazání krycí pružiny

O585 Kč
TH4-LHS

Signalizační sloupek, indikující různé stavy stroje.

OP10 183 Kč
TH4-QPARTS

Sada rychle se opotřebitelných dílů:
* 20 ks vidiová deska boční LNKW 19-1198000, HF10
* 20 ks šroub k vid. desce US14
* naváděcí válce - sada
* 10 ks kartáč čisticí průměr 150 mm

O33 941 Kč
TH4-SET M42

Set 10 pásů  v kvalitě M42 - zuby dle volby zákazníka. Rozměr: 6830×54×1,3

O21 032 Kč
TH4-SET M51

Set 10 pásů v kvalitě M51 - zuby dle volby zákazníka. Rozměr: 6830×54×1,3

O25 977 Kč
TH4-NAV
TH4-NAV

Tištěná verze návodu k obsluze.

O782 Kč
400x400 TPF-1OP61 360 Kč
400-RDP 1000/450
400-RDP 1000/450

Speciální vstupní robustní dráha, délka 1000 mm, šířka válců 450 mm, 6 válců, statická únosnost 1 000 kg/m

O39 520 Kč
400-RDZ 1000/450
400-RDZ 1000/450

Speciální vstupní robustní dráha. Délka 1000 mm, šířka 450 mm, 6 válců, nosnost 1000 kg/m. 

O39 520 Kč
RDT 1000/450
RDT 1000/450

Vstupní nebo výstupní robustní dráha. Délka 1000 mm, šířka 450 mm, 5 válců. Statická únosnost 1000 kg/m.

O31 200 Kč
RDT 2000/450
RDT 2000/450

Vstupní nebo výstupní robustní dráha, délka 2000 mm, šířka 450 mm, 5 válců. Statická únosnost 1000 kg/m.

O43 680 Kč
SYNC-2
SYNC-2

Funkce synchronizace pohybu podavače pily v automatickém cyklu a pohybu válečků poháněné dráhy RDM. Navíc je možno pohybovat synchronizovaně podavačem se zavřenou čelistí svěráku a válečky dráhy RDM i při manuálním ovládání 

OP32 240 Kč
RDM 2000/450

Vstupní nebo výstupní robustní poháněná dráha.  Pohon prostřednictvím elektromotoru a frekvenčního měniče. Válečky poháněné řetězem.  Šířka válců 450 mm, délka 2000 mm, nosnost 1000 kg/m. Nelze použít pro automatické pily CNC!!!

OP86 195 Kč
RDML 2000/450

Vstupní nebo výstupní robustní poháněná dráha. Válečky poháněné řetězem od pohonu dráhy RDM.  Šířka válců 450 mm, délka 2000 mm, nosnost 1000 kg/m. Nelze použít pro automatické pily CNC!!!

OP30 097 Kč
VZM-450
VZM-450

Elektromotorem poháněný válec šířky 450 mm s hydraulickým zdvihem materiálu nad rovinu ostatních válečkových drah. Pracuje pouze s RDT. Montuje se na místo 2 standardních válců dráhy RDT. Ovládání zdvihového válce je nezávislé na ovládání pily - pomocí vlastního ovládacího panelu. Poháněný válec používá z pily pouze napojení hydraulických válců.

OP112 320 Kč
400-RDH
400-RDH

Samostatně stojící podpěrný válec, výškově stavitelný, nosnost statická 1000 kg.

O23 978 Kč
V-450
V-450

Válec válečkové dráhy RDT vložený do mezer. Není možné montovat na dráhy VD.

O3 815 Kč
400-RBR
400-RBR

Boční váleček pevný, výška 280 mm, průměr 67 mm s vlastním rámem, montovaným na dráhu RDT

O6 240 Kč
400-RBRS
400-RBRS

Boční váleček posuvný s vlastním rámem a posuvným vedením 450 mm, fixovaný 2 ks T -matic. Výška 280 mm, průměr 67 mm

O7 629 Kč

Ceny odpovídají ceníku No232 ExWorks – platnost od 1.1.2023. Ceny bez DPH a dopravy.
Technická data NO 232, platná od 1.1.2023. Výrobce si vyhrazuje právo provádět změny technických dat. Údaje obsažené na této stránce mají informativní charakter.
Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1731 nebo § 1732 občanského zákoníku, ani se nejedná o veřejný příslib dle § 1733 občanského zákoníku. Z této indikativní nabídky nevzniká nárok na uzavření smlouvy.
Jediným řídícím dokumentem pro uzavření smlouvy je platný ceník.

Líbí se vám?
Kontaktujte nás nebo
nebo pošlete poptávku!
Logo