PÁSOVÉ PILY NA KOV

Jsme zde, abychom řešili Vaše řezání

Dvousloupové pásové pily: vysokoproduktivní, THOR 5
Předchozí THOR 5 / Thor Další 2 315 360 Kč
mm 45° 60° -45° -60° Svazek Svazek
Trubka 550 x x x x x
Tyč 550 x x x x x
Profil horizontálně 620x550 x x x x 620x350
Obrázek velikostí
Příkon Výkon motoru Rychlost pásu Délka pásu Hmotnost
3x400V 15 15-150 7680x54x1,6 7735
Lmin Lmax Bmin Bmax Hmin Hmax V
3740 3740 2200 2200 2580 2580 800

Vysoce produktivní automatická pásová pila s podáváním materiálu.
Pila je určená pro výkonnostní dělení velmi tvrdých a houževnatých materiálů. Pila používá extrémně robustní konstrukci optimalizovanou s cílem zajištění maximální tuhosti a minimálních vibrací. Zdvih ramene i pohyb podavače je realizován pomocí broušených kuličkových šroubů. Stroji zaručuje maximální možnou výkonnost a přesnost.
Pila je určena pro dělení materiálu v kolmých řezech.
Nalézá uplatnění v sériové výrobě v průmyslových provozech a vzhledem ke své robustní konstrukci umožňuje dělení široké škály jakostí materiálů včetně nerezí a nástrojových ocelí, zejména plných průřezů.
Pila má koncepci FCV = podavač-řez-hlavní svěrák. Koncepce FCV umožňuje řezat materiál v automatickém cyklu s nejkratším možným zbytkem. Eliminuje nutnost měřit a dořezávat zbytky tyče v poloautomatickém režimu.

Řídící systém:

 • Stroj je vybaven programovatelným PLC SIEMENS SIMATIC S7-1200 . Pohon pilového pásu, pohyb ramene a pohyb podavače jsou kompletně řízeny a poháněny technologií SIEMENS.
 • Barevný dotykový displej- HMI SIEMENSTP 700 COMFORT . umožňuje snadnou komunikaci s obsluhou stroje. Znázorňuje pracovní stavy jako rychlost pásu, řezný posuvu a stavy jednotlivých pracovních pohybů a informace o řezných programech.
 • Pila umožňuje pracovat s dvěma režimy:
  • POLOAUTOMATICKÝ REŽIM: Pila okamžitě řeže materiál v poloautomatickém režimu. Obsluha používá podavač pily k manipulaci s řezaným polotovarem a k přesnému posunutí polotovaru do zóny řezu. Pohyb podavače je realizován pomocí manuálních tlačítek, nebo pomocí funkce GTO. Po odstartování funkce GTO obsluha zadává pozici podavače, mačká tlačítko START GTO a podavač se na zadanou pozici posune
  • AUTOMATICKÝ REŽIM: Podavač podává řezaný polotovar na základě zadaného programu. Obsluha nastavuje program řezání a pila poté tyto programy realizuje. Obsluha může uložit až tisíce programů. Součástí jednoho programu je kompletní nastavení řezu: rychlost pásu, hodnota řezného posuvu, nastavení automatické regulace, nastavení výšky řezané tyče, nastavení délky tyče a počtu řezů. Délku a počet je možno nastavit v 20 řádcích. Pila automaticky podá různě zadané délky.
 • Pila používá systém ATB= automatický transport nově založené tyče přesně do zóny řezu. Obsluha pily nemusí realizovat zaříznutí materiálu. Minimalizace času i nákladů.
 • Regulace řezného posuvu je realizována řídícím systémem pomocí servodriveru, servomotoru, kuličkového šroubu a předepnuté matice umístěné na rameni pily. Tím je dosažen velmi přesný řezný posuv. Obsluha pily zadá do programu požadovaný řezný posuv (mm/minutu ) a pila tento posuv přesně nastaví.
 • Dva základní režimy automatického systému regulace (ASR): ARP a RZP.
  • RZP = Regulace zón. Systém umožňuje v 5-ti zónách řezaného materiálu nastavit optimální řezný posuv a rychlost pilového pásu v závislosti na poloze pásu.
  • ARP= Systém automatické regulace řezu v závislosti na řezném odporu materiálu nebo otupení pilového pásu. Systém nabízí dva základní režimy ARP: BIMETAL a KARBID
 • KKR= kontrola kolmosti řezu. Řídící systém měří odchylku od svislé polohy pilového pásu. Pokud je řezný posuv příliš vysoký (pilový pás se prohýbá a odchyluje od ideální pozice), pila automaticky snižuje posuv a čeká na návrat pilového pásu do optimální polohy. Jakmile pomine nežádoucí prohnutí pilového pásu, řídící systém automaticky zvýší řezný posuv.
 • Bezpečnostní modul s autodiagnostikou.

Konstrukce:

 • Pila je konstrukčně řešena tak, aby plně podporovala efektivní využití karbidových pilových pásů. Pásová pila má robustní konstrukci umožňující extrémní namáhání ve výrobních podmínkách. Všechny komponenty stroje jsou konstruovány a optimalizovány s cílem minimalizace vibrace a umožnění maximálního řezného výkonu stroje
 • Rameno pily se pohybuje shora dolů prostřednictvím 3 kolejnic lineárního vedení s 6 vozíky s předpnutým uložením kuliček. Lineární vedení je namontováno na robustní sloupy. Umístění lineárního vedení: 2 kolejnice u sloupu u pohonu pilového pásu a 1 kolejnice na sloupu u napínacího mechanismu pilového pásu.
 • Rameno je robustní svařenec a je navrženo tak, aby byla zajištěna potřebná tuhost a přesnost řezání.
 • Pohyb ramene pomocí lineárního vedení, broušeného kuličkového šroubu, předepnuté matice, pružné spojky, šnekové převodovky a servopohonu.
 • Robustní litinové kladky kolmé k rovině řezu. Hnací kladka uložena přímo na výstupní hřídeli převodovky. Kladka je oboustranně podepřena ložiskovým uložením =minimalizace zatížení uložení hřídele. Napínací kladka je na obou koncích středového čepu uchycena/napínaná dvěma hydraulickými válci =výrazné snížení namáhání a prodloužení životnosti uložení. Pohyb napínací desky je realizován pomocí lineárního vedení = zvýšení přesnosti a eliminace vibrací. Uložení napínací kladky je bezvůlové =dvouřadá soudečková ložiska stažená KM maticí.
 • Rameno používá systém odměřování pro vyhodnocení polohy ramene nad materiálem. Horní poloha ramene je definována pomocí optického paprsku ( vysílací a přijímací čidlo ). Pracovní poloha může být též nastavena obsluhou pily numericky do řezného programu.
 • Pila používá k určení pozice absolutní rotační enkodér =odpadá potřeba referencování pozice při zapnutí stroje. Dolní pozici lze libovolně softwarově nastavit.
 • Hlavní svěrák je robustní ocelový svařenec. Fixuje materiál za řezem. Pozice svěráku umožňuje optimalizaci pohybu třísek skrz pevnou čelist svěráku přímo do vynašeče třísek
 • Tvrdokovové rýhované pakny zajišťují bezpečné upnutí materiálu. Pevná čelist je krátkozdvihová (uvolňuje svou pozici při podávání tyče, tím nedochází k opotřebení čelisti a prokluzu materiálu). Krátkozdvihová čelist  = bezkontaktní podávání křivého materiálu.
 • Pohyb čelistí hlavního svěráku po dvou kolejnicích lineárního vedení, pomocí hydraulického válce. Jedna čelist je dlouhozdvihová. Druhá čelist je krátkozvihová.
 • Regulační ventil pro nastavení tlaku svěráku, indikace taku na manometru.
 • Pohyb podavače pomocí lineárního vedení, kuličkového šroubu, převodu ozubeným řemenem a servopohonu. Pohyb podavače až k pilovému pásu umožňuje bezezbytkové podávání materiálu v automatickém cyklu.
 • Obsluha pily manuálně volí jednu z pěti rychlostí podavače v závislosti na hmotnosti a přesnosti podávaného materiálu.
 • Přesné polohování podavače řeší automaticky frekvenční měnič SIEMENS včetně nastavení zrychlení a zpomalení pohybu podavače před cílovou polohou. Inkrementální rotační snímač pro indikaci polohy podavače je součástí servomotoru.
 • Indikace materiálu v podavači: optické čidlo oznamuje, že v podavači je materiál. Pokud materiál není v podavači, signál z čidla se odrazí na sklíčku, které je umístěno na pevné čelisti a vrátí se zpět do čidla. Pila přestane podávat materiál a čeká na vložení další tyče.
 • Pilou prochází válečkový dopravník podpírající polotovar v celé délce řezu.
 • Podávací svěrák je robustní ocelový svařenec. Čelisti zajišťují bezpečné upnutí materiálu.
 • Pohyb čelistí podávacího svěráku po dvou kolejnicích lineárního vedení, pomocí hydraulických válců. Jedna čelist je dlouhozdvihová (posuv dlouhozdvihovým hydraulickým válcem). Druhá čelist je krátkozdvihová (posuv krátkozdvihovým hydraulickým válcem ). Krátkozdvihová čelist uvolňuje svou pozici při podávání tyče, tím nedochází k opotřebení čelisti a prokluzu materiálu).  Krátkozdvihová čelist  = bezkontaktní podávání křivého materiálu.
 • Pila ve standardním provedení nabízí oboustranné otevření zóny řezu = bezdotykový pohyb pilového pásu z dolní polohy směrem nahoru po dokončení řezu. Tato funkce zajišťuje vyšší životnost pilového pásu. Pohyb otevírající zónu řezu je realizován zpětným pohybem podavačem a hydraulicky ovládaným odskokem destiček vodítka.
 • Funkce GTO (jdi na pozici). Pila umožňuje násobné podání. Pila nabízí 2 základní režimy automatického podávání materiálu: Periodický režim: podavač se pohybuje mezi nulovou pozicí a pozicí zadané délky podání. Postupný režim: podavač se posune na limitní hodnotu, upne tyč a postupně ji podává do řezu.

Standardní výbava:

 • Vedení pásu ve vodítkách s tvrdokovovými destičkami a naváděcími ložisky, dále po litinových kladkách a v horní části (zpětném chodu) je pás podepřen tlumiči vybrací.
 • Hydraulický přítlak pilového pásu ve vodítkách. Umožňuje bezvůlový pohyb pilového pásu při řezu a jednoduchou výměnu pilového pásu pomocí hydraulického rozevření vodítek.
 • Pila má na straně pohonu vodítko uložené na pevném nosníku. Na straně napínání je vodítko uloženo na posuvném nosníku.
 • Pohyb vodítka je spojený s pohybem čelisti svěráku =zvyšuje se přesnost řezu a prodluže životnost pásu.
 • Nosník vodítka se pohybuje pomocí lineárního vedení (2 kolejnice, 4 předepnuté vozíky) s vysokou únosností.
 • Pilový pás je chráněn kryty, které chrání obsluhu i pracovní prostředí před odpadávajícími třískami a chladicí emulzí.
 • Pila je standardně vybavena hydraulickým napínáním pilového pásu - umožňuje kdykoli dodržet ideální podmínky řezu. Napínací sílu zajišťují 2 hydraulické válce.
 • Automatická Indikace správného napnutí pilového pásu pomocí tlakového čidla, regulátoru a tlakoměru.
 • Hydraulický přítlak pilového pásu ve vodítkách. Umožňuje bezvůlový pohyb pilového pásu při řezu a jednoduchou výměnu pilového pásu pomocí hydraulického rozevření vodítek.
 • Elektromotorem poháněný kartáč zajišťuje dokonalé čištění pilového pásu.
 • Pohon pilového pásu prostřednictvím kombinované převodovky ( planetová a kuželočelní ) a třífázového elektromotoru s plynulou regulací rychlosti pilového pásu frekvenčním měničem.
 • Externí chlazení elektromotoru ventilátorem.
 • Chladící systém na řeznou emulzi, vedenou do vodítek pásu a pomocí flexibilního LocLine systému přímo do řezné drážky.
 • Robustní podstavec se zásobníkem na třísky a vynašečem třísek. Podstavec je uzpůsoben pro manipulaci s pilou pomocí jeřábu.
 • Mikrospínač napnutí pilového pásu a otevření krytu kladek.
 • Ovládání 24 V.
 • Stroj vybaven hydraulickou centrálou, která ovládá otevírání a zavírání hlavního i podávacího svěráku, přítlak vodítek na pás, odskok vodítek a napínání pásu.

Základní výbava stroje:

 • Kompletní karoserie, která kryje pohyby ramene i podavače. Karoserie minimalizuje rizika poranění i znečištění okolí pily třískami a řeznou emulzí.
 • Pila je vybavena výplněmi dutin ramene a sloupů polymerbetonem. Cílem je maximální pohlcení vysokofrekvenčních vibrací (zvuků) při řezu.
 • Vynašeč třísek. Typ: Šnekový tlačný bez středové trubky, vhodný pro vynášení ocelových i nerezových třísek
 • Lišta s LED pro osvětlení pracovního prostoru.
 • Pilový pás.
 • Sada nářadí pro běžnou údržbu stroje.
 • Návod k obsluze v elektronické podobě na CD.

Pracovní cyklus:
Po odstartování stroje upnou svěráky, pila provede řez zvolenou rychlostí, v dolní poloze ramene se uvolní zóna řezu - otevře se dlouhozdvihová čelist pevného svěráku,  podavač odsune materiál od pevného svěráku, vodítko posune pás do bezdotykové zóny a rameno se zvedne do zvolené horní polohy. Následuje posun materiálu pomocí podavače – periodický (podavač se pohybuje mezi nulovou pozicí a pozicí zadané délky podání) nebo postupný režim (podavač se posune na limitní hodnotu, upne tyč a postupně ji podává do řezu). Hlavní svěrák upne materiál, svěrák podavače zůstává upnutý a celý cyklus se opakuje. Obsluha pouze zakládá polotovar a odebírá nařezaný materiál. Během řezání je možné upravovat rychlost pásu a řeznou rychlost ramene.

KódPopisTypCena
SIEMENS HMI 9"

Ovládací panel s větším displejem - 9" (standard = 7"). 

ST39 000 Kč
PCP
PCP

Roční přístup k externímu programování pil s řídicím systémem Siemens, pomocí www serveru.

OP9 577 Kč
BLUEBOX
BLUEBOX

Router pro vzdálený servis pily.

OP20 280 Kč
TH5-NPH
TH5-NPH

Hydraulické napínání pilového pásu.

ST
TH5-PCF

Dutiny ramene a sloupů vyplněny polymer-betonem.

ST
LED
LED

LED osvětlení pracovního prostoru.

ST
TH5-VTT
TH5-VTT

Vynašeč třísek pro dlouhé třísky-nerez. Součástí je jeden kus BOX-TRI

ST
600-VTH
600-VTH

Hrablový vynašeč třísek včetně 1 ks BOX-TRI.

OP76 065 Kč
TH5-VTT-D
TH5-VTT-D

Přídavný vynašeč třísek pro dlouhé třísky. Umožňuje transport třísek do výšky 1000 mm.

OP33 263 Kč
TH5-HPV
TH5-HPV

Systém pro pohyb vodítka spojený s čelistí svěráku.

ST
PEGAS-ARP+ASR+RZP
PEGAS-ARP+ASR+RZP

ASR= Automatické nastavení řezného posuvu na základě obsluhou stanovených údajů. Ovládáno servomotorem.
ARP= Systém automatické regulace řezu v závislosti na řezném odporu materiálu nebo otupení pilového pásu
RZP= Regulovaný posuv na začátku a na konci řezu, vhodný pro použití karbidových pilových pásů.

ST
TH5-IMB

Indikace pohybu pilového pásu

ST
TH5-RTS-A
TH5-RTS-A

Regulace tlaku svěráku, obsahuje sadu 2 ks pro oba svěráky.

ST
TH5-ECK
TH5-ECK

Čisticí kartáč pilového pásu aktivně poháněný motorem.

ST
TH5-CMU2
TH5-CMU2

Oboustranné otevření zóny řezu (na straně podavače a ve vodítkách pilového pásu) pro bezkontaktní pohyb pilového pásu do horní polohy.

ST
TH5-OCP
TH5-OCP

Odskakující čelist svěráku podavače ovládaná krátkozdvihovým hydraulickým válcem. Uložení na lineárním vedení.

ST
TH5-OCS
TH5-OCS

Odskakující čelist svěráku podavače ovládaná krátkozdvihovým hydraulickým válcem. Uložení na lineárním vedení.

ST
TH5-ATB
TH5-ATB

Automatický posun materiálu přesně do zóny řezu.

ST
TH5-KKR
TH5-KKR

Kontrola kolmosti řezu.

ST
TH5-ABP
TH5-ABP

Automatické, bezkontaktní nastavení pracovní polohy ramene pomocí optického čidla.

ST
TH5-BSB
TH5-BSB

Pohyb ramene pomocí lineárního vedení, kuličkového šroubu a servopohonu

ST
TH5-BSF
TH5-BSF

Pohyb podavače pomocí lineárního vedení, kuličkového šroubu a servopohonu

ST
TH5-FCV
TH5-FCV

Pohyb podavače až k pilovému pásu umožňuje bezezbytkové podávání materiálu v automatickém cyklu.

ST
TH5-CDC
TH5-CDC

Tento systém automaticky nabízí obsluze pily řezné parametry. Obsluha zadává do parametrů řezného programu jakost materiálu a rozměr materiálu, pila kalkuluje řezný posuv, rychlost pásu a velikost zubů.

ST
TH5-BGT
TH5-BGT

Hydraulický přítlak pilového pásu ve vodítkách. Umožňuje bezvůlový pohyb pilového pásu a jednoduchou výměnu pilového pásu pomocí hydraulického rozevření vodítek. 

ST
TH5-HP-A

Hydraulické horní upínání. Pomocí hydraulických válců upne polotovar ve vertikálním směru. Obsahuje sadu 2 kusů pro hlavní i podávací svěrák. 

OP95 000 Kč
BOX-PCS
BOX-PCS

Bedna na odřezané kusy s odkapem emulze do vodotěsné nádoby.

O6 653 Kč
BOX-TRI
BOX-TRI

Bedna na třísky s odkapem emulze do vodotěsné nádoby.

O6 867 Kč
BOX-TAH
BOX-TAH

Přípravek pro manipulaci s BOX-PCS a BOX-TRI.

O1 354 Kč
TH5-CLS

Centrální mazací systém.

OP73 232 Kč
MINI LUBE 54
MINI LUBE 54

Bezodpadní mazací systém - 2  pumpy, pro pás 54 mm.  Nahrazuje chlazení emulzí, vhodný pro řezání profilů a neželezných kovů, nutný přívod stlačeného vzduchu 6 bar.

OP19 314 Kč
SPR-LUBE

Sprej s mazací, čistící kapalinou na mazání krycí pružiny

O537 Kč
LASER LINE
LASER LINE

Laserová linka pfromítaná do místa řezu.

OP13 842 Kč
TH5-SIG

Signalizační sloupek, indikující různé stavy stroje.

OP10 183 Kč
TH5-QPARTS

Sada rychle se opotřebitelných dílů:
* 20 ks vidiová deska boční LNKW 19-1198000, HF10
* 20 ks šroub k vid. desce US14
* naváděcí válce - sada
* 10 ks kartáč čisticí průměr 150 mm

O31 141 Kč
TH5-SET M42

Set 10 pásů  v kvalitě M42 - zuby dle volby zákazníka. Rozměr: 7680x54x1,6

O21 337 Kč
TH5-SET M51/10

Set 10 pásů v kvalitě M51 - zuby dle volby zákazníka. Rozměr: 7680x54x1,6

OP24 401 Kč
TH5-NAV

Tištěná verze návodu k obsluze.

O961 Kč
500-RDP 1000/620
500-RDP 1000/620

Vstupní válečkový dopravník, délka 1000 mm, vybavená 6 ks válečků se zkrácenou roztečí. Nosnost 1700 kg/m

O51 600 Kč
500-RDZ 1000/620
500-RDZ 1000/620

Výstupní válečkový dopravník, délka 1000 mm, vybavená 6 ks válečků se zkrácenou roztečí. Nosnost 1700 kg/m

O51 600 Kč
500-RDT 1000/620
500-RDT 1000/620

Vstupní nebo výstupní dráha robustní. Délka 1000 mm, šířka válců 620 mm, 3 válce, statická únosnost 1 700 kg/m. 

O34 400 Kč
500-RDT 2000/620
500-RDT 2000/620

Vstupní nebo výstupní robustní dráha. Délka 2000 mm, šířka válců 620 mm, 5 válců, nosnost 1700 kg/m.

O51 000 Kč
VZM-620
VZM-620

Elektromotorem poháněný válec šířky 620 mm s hydraulickým zdvihem materiálu nad rovinu ostatních válečkových drah.  Slouží jako dodatečné vylepšení dráhy RDT pro pozdější montáž. Montuje se na místo 2 standardních válců dráhy RDT. Ovládání zdvihového válce je nezávislé na ovládání pily - pomocí vlastního ovládacího panelu. Poháněný válec používá z pily pouze napojení obou hydraulických válců.

OP122 751 Kč
500-RBR
500-RBR

Boční váleček pevný, výška 280 mm, průměr 87 mm s vlastním rámem, montovaným na dráhu RDT

O4 800 Kč
500-RBRS
500-RBRS

Boční váleček posuvný s vlastním rámem a posuvným vedením 620 mm, fixovaný 2 ks T -matic. Výška 280 mm, průměr 87 mm

O8 500 Kč
500-CSV
500-CSV

Hydraulický posuv pro váleček RBRS včetně elektrického ovládání a hydraulického připojení. Možné pouze jako doplněk RBRS

OP24 786 Kč
500-RDH
500-RDH

Samostatně stojící podpěrný válec, výškově stavitelný, nosnost statická 1000 kg.

O22 000 Kč
500-V
500-V

Válec válečkové dráhy RDT vložený do mezer.

O4 100 Kč
500-V-P

Válec plného průřezu délka 620 mm. Cena za 1 kus válce.

O5 362 Kč
510-TDT 1000/570
510-TDT 1000/570

Vstupní nebo výstupní extra robustní dráha.  Délka 1000 mm, šířka válců 570 mm, 3 válce.  Nosnost 2000 kg/m. Možnost montáže dalších segmentů. Povrchově upravené válce - tvrdost 55 HRc.

O165 955 Kč
510-TDT 2000/570
510-TDT 2000/570

Vstupní nebo výstupní extra robustní dráha.  Délka 2000 mm, šířka válců 570 mm, 6 válců.  Nosnost 2000 kg/m. Možnost montáže dalších segmentů. Součástí 1 ks vertikálního válce RBR. Povrchově upravené válce - tvrdost 55 HRc.

O199 500 Kč
510-TDT-RBR
510-TDT-RBR

Boční váleček pevný, výška 650 mm s vlastním ocelovým rámem.

O26 000 Kč
510-TDT-RBRS
510-TDT-RBRS

Boční váleček posuvný výška 650 mm, s vlastním rámem a posuvným vedením, fixovaný 2 ks T -matic.

O26 000 Kč
510 V-TDT
510 V-TDT

Válec válečkové dráhy TDT, vložený do mezer. 

O12 824 Kč

Ceny odpovídají ceníku No211 ExWorks – platnost od 1.1.2021. Ceny bez DPH a dopravy.
Technická data NO 211, platná od 1.1.2021. Výrobce si vyhrazuje právo provádět změny technických dat. Údaje obsažené na této stránce mají informativní charakter.
Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1731 nebo § 1732 občanského zákoníku, ani se nejedná o veřejný příslib dle § 1733 občanského zákoníku. Z této indikativní nabídky nevzniká nárok na uzavření smlouvy.
Jediným řídícím dokumentem pro uzavření smlouvy je platný ceník.

Líbí se vám?
Kontaktujte nás nebo
nebo pošlete poptávku!
Logo